Forskning och evidens

Stiftelsen Vidarkliniken har under de drygt 30 år som verksamheten bedrivits, ansetts bl a av regeringen ha ett stort värde bl a för möjligheterna till forskning kring den integrativa sjukvård, som Vidarkliniken varit helt ensamma om att bedriva i Norden, där skolmedicinska behandlingar kompletteras med utvecklade inom den integrativa antroposofiska terapiriktningen. Vidar Rehab har samma ambition och den pågående forskningen går vidare.

Forsknings – och utvecklingsprojekt bedrivs fortlöpande, såväl internt som externt genom nationella och internationella samarbeten. För närvarande pågår framförallt forskningssamarbete med I C – The Integrative Care Science Center, som bedriver hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning på integrativ vård i samverkan med svenska och internationella forrskargrupper.

Det genomförs också rutinmässiga EQ-5D och patienttillfredsställelse-mätningar som alltid fått goda resultat, även i jämförelse med matchad kontrollgrupp inom landstingets hälso- och sjukvård.

I Europa är efterfrågan på antroposofisk integrativ medicin (AIM) stor. Det finns runt 30 000 föreskrivare av antroposofisk medicin, ca 4 800 antroposofiska läkare och ca 2 200 vårdplatser.

På uppdrag av den schweiziska regeringen genomfördes en sk Health Technology Assessment(HTA) rapport (motsvarande en SBU-rapport) där man på uppdrag av regeringen i Schweiz genomförde en medicinsk utvärdering av antroposofisk medicin (1). I denna sammanfattar, granskar och värderar man sammantaget 195 kliniska prövningar och gör en helhetsbedömning av evidensläget. Rapporten konstaterar att antroposofiska behandlingar är verksamma, säkra och kostnadseffektiva, men att mer högkvalitativ forskning behövs.

 1. Kienle, G. et al (2006): Anthroposophic Medicine, Effectiveness, utility, costs, safety, Schattauer Verlag, ISBN-10;3-7945-2495-0; ISBN-13: 978-3-7945-2495-2.
 • Internationellt

  Internationellt publiceras ca 100 publikationer om antroposofisk medicin om året. Ett fokus är forskningen kring värdet av en kompletterande mistelbehandling för patienter med cancer. Den har visat evidens när det gäller symptomlindring för patienter i senare stadier av sin cancersjukdom och mistelpreparat i form av Iscador och Helixor är därför registrerade naturläkemedel även i Sverige. Preparaten används internationellt i stor utsträckning även som komplement i tidigare stadier av cancersjukdomar. Även där visar hundratals studier hittills i en positiv riktning framförallt när det gäller förbättrat livskvalitet.

  En artikel, ”Anthroposophic Medicine: An Integrative Medical System Originating in Europe”, som beskriver den vetenskapliga grunden för antroposofisk medicin, med stöd av många referenser, publicerades i Global Advances in Health and Medicine. Hitta även referensen på www.ifaemm.de under ”Publikationen”, nr 30: ”Anthroposophic Medicine: An Integrative Medical System Originating in Europe”.

  Många artiklar går att finna på t.ex. Medline/PubMed.

 • Sverige

  Forskningen vid Vidarkliniken inleddes 1997 med ett projekt under ledning av professor Elisabeth Hamrin, som utvärderade effekten av vården för kvinnor med bröstcancer på Vidarkliniken jämfört med dem som enbart fått konventionell vård. Sedan dess har flera forskningsprojekt genomförts eller pågår inom särskilt nedanstående områden – allegi hos barn, cancer, hälsoekonomin och vårdvetenskap.

  2010 startades I C – The Integrative Care Science Center som en unik mötesplats om komplementär, alternativ och integrativ vård för hälso- och sjukvården.

  Här presenteras ett urval av publicerade artiklar från svensk forskning.

  Allergi hos barn

  Flöistrup H., Swartz J., Bergström A., Alm JS., Scheynius A., van Hage M., Waser M., Braun-Fahrländer C., Schram-Bijkerk D., Huber M., Zutavern A., von Mutius E., Ublagger E., Riedler J., Michaels KB., Pershagen G; Parsifal Study Group. (2006): Allergic disease and sensitization in Steiner school children. Journal of Allergy and Clinical Immunology, vol. 117, no. 1: 59-66.

  Alm J., Swartz J., Björkstén B., Engstrand L., Engström J., Kühn I., Lilja I., Möllby I., Norin R., Pershagen E., Reinders G., Wrieber C., Scheynius K. (2002): An anthroposophic life style and intestinal microflora in infancy. Pediatric Allergy and Immunology, vol. 13 issue 6: 402-411.

  Alm J., Swartz J., Lilja G., Scheynius A., Pershagen G. (1999): Atopy in children of families with an anthroposophic lifestyle. The Lancet, vol. 353, no. 9163: 1485-1488.

  Rosenlund H., Bergström A., Alm JS., Swartz J., Scheynius A., van Hage M., Johansen K., Brunekreef B., von Mutius E., Ege MJ., Riedler J., Braun-Fahrländer C., Waser M., Pershagen G.; PARSIFAL Study Group. (2009): Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection. Pediarics, vol. 123, no. 3: 771-8.

  Swartz, J (2014): Allergy, Stress and Sense of Coherence in Families with Children living in accordance with an Anthroposophic Lifestyle, PhD thesis. Uppsala Universitet.

  Cancer

  Carlsson M., Arman M., Backman M., Flatters U., Hatschek T., Hamrin E. (2006): A Five-year Follow-up of Quality of Life in Women with Breast Cancer in Anthroposophic and Conventional Care. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 3, issue 4: 523-31.

  Carlsson M., Arman M., Backman M., Flatters U., Hatschek T., Hamrin E. (2004): Evaluation of Quality of Life/Life Satisfaction in women with breast cancer in complementary and conventional care, Acta Oncologica, vol. 43, no. 1: 27-34.

  Carlsson M., Hamrin E. (2002): Evaluation of the life satisfaction questionnaire (LSQ) using structural equation modelling (SEM). Quality of Life Research, vol. 11, issue 5: 415-25.

  Wode K., Schneider T., Lundberg I., Kienle GS. (2009): Mistletoe treatment in cancer-related fatigue: a case report, Cases Journal, vol. 2: 77.

  Hälsoekonomi

  Sundberg T. et al (2014): Opposite drug prescription and cost trajectories following integrative and conventional care for pain-a case-control study, PLoS One. 9(5):e96717.

  Vårdvetenskap

  Ozolins, L (2015): Caring touch- patients’ experiences in an antroposophic clinical context. Scandinavian Journal of Caring sciences, Doi:10.1111/scs.12242.

  Arman M. et al ( 2013): Caregiving for existential wellbeing: existential literacy. A clinical study in an anthroposophic healthcare context, International Practice Development Journal 3 (1) [6].

  Arman M., Hammarqvist AS., Kullberg A. (2011): Anthroposophic health care in Sweden – a patient evaluation, Complementary Therapies in Clinical Practice, vol. 17, issue 3: 170-8.

  Ranheim A., Kärner A., Arman M., Rehnsfeldt AW., Berterö C. (2010): Embodied reflection in practice–’touching the core of caring’, International Journal of Nursing Practice, vol. 16, issue 3: 241-7.

  Arman M., Ranheim A., Rehnsfeldt A., Wode K. (2008): Anthroposophic health care –different and home-like, Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 22, issue 3: 357-66.

  Arman M., Backman M. (2007): A longitudinal study on women’s experiences of life with breast cancer in anthroposophical (complementary) and conventional care, European Journal of Cancer Care, vol. 16, issue 5: 444-50.

  Carlsson M., Arman M., Backman M., Hamrin E. (2005): Coping in women with breast cancer in complementary and conventional care over 5 years measured by the mental adjustment to cancer scale, Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 11, issue 3: 441-7.

  Carlsson M., Arman M., Backman M., Hamrin E. (2005): Perceived quality of life and coping for Swedish women with breast cancer who choose complementary medicine, Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 11, issue 3: 441-7.

  Carlsson M., Arman M., Backman M., Hamrin E. (2001): Perceived quality of life and coping for Swedish women with breast cancer who choose complementary medicine, Cancer Nursing, vol. 24, issue 5: 395-401.

  Övrigt

  Arman M., Flatters U., Ekenbäck K. (2000): Helhetssyn på patienten ger bättre rehabiliteringsresultat. Vårdfacket, vol. 4.

  Asmussen A. (2004): Målningsterapi – Med smärtpatienter på Vidarkliniken. Svensk rehabilitering, no. 1/2004: 34-35.

  Flatters U. (2001): Vidarkliniken – Efter cancern. Svensk rehabilitering, no. 1/2001: 36-37.

  Stenius F., Swartz J., Lindblad F., Pershagen G., Scheynius A., Alm J., Theorell T. (2010): Low salivary cortisol levels in infants of families with an anthroposophic lifestyle. Psychoneuroendocrinologi, vol. 35, issue 10: 1431-7.