Våra avtal med landsting och regioner

Vidarstiftelsen/Vidar Rehab har avtal med fyra av Sveriges landsting/regioner. Avtalen har olika innehåll och täcker olika typer av rehabiliteringsbehov. Den som inte är folkbokförd i något av de aktuella landstingen, eller har rehabiliteringsbehov, som inte det egna landstinget täcker, kan också ansöka via riksavtalet.

När patienten beviljas vård via landsting/region betalar patienten endast egenavgift enligt fastställd taxa, för närvarande 100 kr/dag.

För patienter som inte kan få sin vård finansierad via sitt hemlandsting eller via riksavtalet finns ytterligare möjligheter:

 • Att betala vården privat. Kontakta vår remiss- och patientservice för mer information, rps@vidarrehab.se eller 08-551 509 00.
 • Stockholms Läns Landsting

  Vidarkliniken/Vidar Rehab erbjuder tillsammans med Stockholm Läns Landsting 12 dagarsprogrammet Specialiserad onkologisk rehabilitering för boende i Stockholms Läns Landsting (SLL).

  Läkare hittar information om remissförfarandet för ”Specialiserad onkologisk Rehabilitering” på Stockholms Läns Landstings ”Vårdgivarguiden”. Remissen skickas direkt till SLL för bedömning:

  Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ)
  HSN-förvaltningen
  Box 6909
  102 39 Stockholm
  Fax: 08-123 13 109

  Om rehabilitering beviljas får du ett meddelande med posten och kan själv välja rehabiliteringsenhet. Önskar du komma till Vidarkliniken/Vidar Rehab – kontakta vår remiss- och patientservice för att boka din vistelse:

  Epost: rps@vidarrehab.se

  Har tre månader gått efter beviljad rehabilitering utan att du har kontaktat en rehabiliteringsenhet skickas remissen tillbaka till din läkare och ny remiss krävs. Mer information hittar du även på www.1177.se.

  För boende utanför Stockholms Läns Landsting kan ansökan om Specialiserad onkologisk rehabilitering, 12 dagar, göras via riksavtal.

  Avtal

 • Landstinget Sörmland

  Vidarkliniken/Vidar Rehab har ett avtal med Landstinget Sörmland med målsättning att förbättra tillgängligheten av kvalificerad somatisk vård och rehabiliterings vård med antroposofisk inriktning för boende inom landstinget.

  Remiss kan skrivas av legitimerad läkare, anställd i Landstinget, samt läkare som omfattas av vårdavtal eller samverkansavtal med Landstinget. Betalningsförbindelsen skall alltid vara undertecknad av Landstingets chefsläkare. Vidarkliniken/Vidar Rehabs läkare gör en medicinsk bedömning av de inkomna remisserna om vilka patienter som kan vårdas på kliniken.

  Avtalet gäller främst personer med nedanstående sjukdomar och vårdbehov:

  • Cancerpatienter i behov av rehabilitering och vård, inkl palliativ vård
  • Patienter med kroniska invärtes medicinska sjukdomar.

  Avtalet omfattar slutenvård.

  Remissförfarandet följer Landstinget Sörmlands rutiner för utomlänsvård och -rehabilitering. Detta innebär att:

  Remissen skrivs på landstingets blankett DLL 1060 och skall innehålla:

  • En beskrivning av patientens sjukdomstillstånd.
  • Relevanta journalkopior samt aktuell medicinlista.
  • Aktuellt ADL, ev ASIH-anslutning.
  • Ev provsvar, röntgensvar, m m som är betydelsefulla för en bedömning av patientens tillstånd.
  • Aktuella kontaktuppgifter för patienten (adress, telefon, mobiltelefon).

  Remiss skickas till:

  Handläggare medicinsk rehabilitering
  Ann-Britt Pantzar
  Utvecklingsenheten
  Mälarsjukhuset
  Hus E35, plan 4
  631 88 Eskilstuna

  Vid godkännande skickas remissen vidare till Vidar Rehab för omvårdnads- och medicinsk bedömning.

  Vid beviljad remiss tar Vidar Rehabs Remiss- och patientservice kontakt med patienten för bokning av vårdtid. Remissvar skickas till inremitterande läkare.

 • Jönköpings län

  Stiftelsen Vidarkliniken/Vidar Rehab erbjuder tillsammans med Region Jönköpings län intensiv cancerrehabilitering i 12 dagar för patienter boende i Jönköpings län. För att ansöka om intensiv cancerrehabilitering måste du fylla i ”Ansökningsblankett om intensiv cancerrehabilitering”, som du hittar på www.1177.se och skicka till:

  Samordningsansvarig
  Onkologkliniken
  Länssjukhuset Ryhov
  551 85 Jönköping
  Tel: 036-32 62 32

  Även din läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator eller psykolog
  behöver skriva och skicka in ett intyg. Mall för intyget finns i Region Jönköpings läns journalsystem Cosmic under ”Blankettbibliotek”.

  Du får ett svarsbrev om att din ansökan har kommit in. Beslut fattas av onkologläkare och samordnare inom två månader. Du får ett skriftligt beslut och vid beviljning även ett informationsbrev.

  Du kan välja Vidarkliniken/Vidar Rehab som din rehabiliteringsanläggning för intensiv cancerrehabilitering.

  E-post: rps@vidarrehab.se

  Mer information hittar du på www.1177.se.

  Du som kommer via Region Jönköping har rätt till sjukresor enligt gällande regelverk. Färdtjänst gäller inte.

  Avtal

 • Region Skåne

  Vidarkliniken/Vidar Rehab har ett avtal med Region Skåne. Avtalet gäller folkbokförda i Region Skåne som är i behov av vård och rehabilitering enligt nedan. Patienter remitteras av läkare inom Region Skåne som är verksamma inom offentligt finansierad vård.

  Syftet är att vården ska vara ett komplement till konventionella behandlingsmetoder och innehålla inslag av antroposofiska metoder, som planeras i samråd med patienten.

  Avtalet omfattar kvalificerad somatisk vård och rehabiliteringsvård med antroposofisk inriktning i slutenvård med möjlighet till uppföljande mottagningsbesök. Det gäller främst personer med nedanstående sjukdomar och vårdbehov.

  Patienter i behov av vård och rehabilitering på grund av:

  • Cancersjukdomar
  • Kroniska somatiska sjukdomar
  • Stressrelaterade tillstånd

  Remiss skickas direkt till Vidarkliniken.

  Vidar Rehab
  Remiss och patientservice
  153 91 Järna

  Efter omvårdnads- och medicinsk bedömning på Vidarkliniken/Vidar Rehab skickas beslut till remitterande läkare och vid beviljad remiss även till patienten.

  Remissen ska innehålla:

  • En beskrivning av patientens sjukdomstillstånd.
  • Relevanta journalkopior samt aktuell medicinlista.
  • Aktuellt ADL, ev ASIH-anslutning.
  • Ev provsvar, röntgensvar, m m som är betydelsefulla för en bedömning av patientens tillstånd.
  • Aktuella kontaktuppgifter för patienten (adress, telefon, mobiltelefon).

  Efter omvårdnads- och medicinsk bedömning på Vidarkliniken/Vidar Rehab skickas beslut till inremitterande läkare och vid beviljad remiss även till patienten.

  Avtal