Riksavtal

Den som bor i landsting eller region som inte har vårdavtal med Stiftelsen Vidarkliniken/Vidar Rehab kan åberopa riksavtal enligt SKL:s överenskommelse angående riksavtal. Remiss ska tillsammans med betalningsförbindelse skickas till den särskilda förmedlingsfunktion som finns i varje landsting. Mer information om vad som gäller för respektive landsting/region finns på SKL:s hemsida.

Om det gäller 12-dagars specialiserad onkologisk rehabilitering sker ansökan om utnyttjande av riksavtal via Stockholms Läns Landsting. För övriga rehabiliteringsprogram sker ansökan om att utnyttja riksavtalet genom Region Skåne.

Riksavtalet gäller främst personer i behov av vård och rehabilitering på grund av tumörsjukdom, långvariga smärttillstånd, stressrelaterad psykisk ohälsa, samt kroniska somatiska sjukdomar. Remittering kan endast ske till slutenvård.

Gäller förfrågan 12-dagars specialiserad onkologisk rehabilitering skickas ansökan till:

Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ)
HSN-förvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm
Fax: 08-123 13 109

Gäller förfrågan någon av övriga tillstånd skickas remissen till:

Region Skåne
GSF Köpt vård/Förmedlingscentral
223 81 Lund

Efter godkännande vidarebefordras remisserna till Vidarkliniken/Vidar Rehab för vidare handläggning och bedömning.

Efter omvårdnads- och medicinsk bedömning på Vidarkliniken/Vidar Rehab skickas beslut till remitterande läkare och vid beviljad remiss även till patienten.

Remissen ska innehålla:

  • En beskrivning av patientens sjukdomstillstånd.
  • Relevanta journalkopior samt aktuell medicinlista.
  • Aktuellt ADL, ev ASIH-anslutning.
  • Ev provsvar, röntgensvar, m m som är betydelsefulla för en bedömning av patientens tillstånd.
  • Aktuella kontaktuppgifter för patienten (adress, telefon, mobiltelefon).