Varje patient med cancer är unik

När man får en cancerdiagnos känner man omedelbart att livet står på spel. Det följer långa månader med intensiva behandlingar där kroppen och livet förändras. Behandlingen sker efter givna behandlingsprogram, men vad händer med individen? Efteråt finns mycket att bearbeta för att kunna känna sig hel och leva ett bra liv. När det är dags för rehabiliteringen är det viktigt att individen står i centrum, att man blir lyssnad på och att patienten får vila och bli omhändertagen. I nästa steg sker en aktiv bearbetning där kreativa förmågor väcks. Kroppen, som kanske känns främmande, skall åter bli ett med den egna identitetskänslan och omvärderingar, som ofta sker till följd av svår sjukdom, behöver få plats i livet som kommer. Även för patienter i senare stadier av sjukdomen kan en rehabilitering vara viktig. Dels för att lindra symptom, dels för att få stöd till ett rikt liv.

Det är viktigt att lyssna på varje individ och på de existentiella dimensionerna i detta tillstånd. Det går att bli bättre även på lång sikt och att kunna hantera sin situation på ett mer tillfredställande sätt. Detta synsätt får stöd av allt fler forskningsstudier som visar hur tillfrisknandet påverkas av patientens livsvärld, dvs. upplevelsen av sjukdomen, det egna livet och relationen till vården.

 • Integrativ vård kombinerar skolmedicin med kompletterande terapier

  Vården på Vidar Rehab är integrativ och utgår från den antroposofiska medicinen, den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ vård i Europa. Integrativ betyder att de skolmedicinska komponenterna erbjuds fullt ut och därutöver även terapier, som utifrån en bredare syn på sjukdom och hälsa syftar till att ytterligare stärka friskfaktorerna hos patienten. Det sker i form av individuell omvårdnad och hjälp till egenvård på flera nivåer. Konstnärliga terapier erbjuds som en särskild form av stöd till en gestaltning av de upplevelser som sjukdom och den inre resan till hälsa innebär. Vårdfilosofin präglas av närhet, beröring, samtal och patientinflytande som grundläggande faktorer. Patienterna blir omhändertagna, men förväntas också aktivt arbeta för sitt tillfrisknande.

 • Lång erfarenhet av cancerrehabilitering

  På Vidar Rehab har vi mycket stor erfarenhet av rehabilitering, eftersom vi genom Vidarkliniken i över 30 år har tagit emot patienter med cancer i olika stadier. Vården bygger på dialogen med patienten. I samtalet med läkaren är patientens berättelse om, förståelsen för och upplevelsen av sjukdomen, en viktig del i att skapa en bild av det omfattande tillstånd som sjukdomen innebär. Utifrån den bilden skapas i samråd med patienten en individuell behandlingsplan med tydliga målsättningar. Under vistelsen följer det team, som skapas runt patienten, hur terapierna stödjer patienten i hans eller hennes process och vid utskrivningen sker en utvärdering av hur mål har uppnåtts eller förändrats, samt vad patienten får med sig hem som verktyg för att fortsatt stärka sin hälsa.

  Vården är långsiktig och hälsoinriktad, där hälsa ses som ett komplext tillstånd av välbefinnande även på en existentiell nivå. Därmed kan inte sjukdom reduceras till enbart biologiska eller psykologiska parametrar utan en läkningsprocess måste omfatta helheten av kropp, själ, sociala aspekter och existentiella meningsfrågor.

 • Flexibla och individuellt anpassade program

  Erfarenheten visar att gängse behandlingsprogram inte passar alla patienter med cancerdiagnoser. På Vidar Rehab arbetar vi med ett flexibelt och individuellt anpassat program för patienter i olika stadier av sin sjukdom. Detta arbetssätt har visat unika resultat och en mycket hög patientnöjdhet. Stiftelsen Vidarkliniken erbjuder Intensiv cancerrehabilitering 12 dagar, Region Jönköping, Planerad specifik cancerrehabilitering, Stockholms Läns Landsting, med inneliggande veckovård under en eller två veckor i följd samt Kvalificerad somatisk vård och rehabilitering slutenvård med individuella vårdtider (2 – 3 veckor), dagrehabilitering och poliklinisk behandling.

  Vi ser vår rehabiliteringsinsats som ett led i patientens hela behandling. Samverkan sker i första hand med remitterande läkare. Övriga aktörer efter behov.