Övriga diagnoser

Förutom de specialiserade rehabiliteringsprogrammen erbjuder Vidar Rehab vård och rehabilitering av patienter med svåra somatiska och kroniska invärtes medicinska sjukdomar samt långvariga omfattande smärttillstånd och stressrelaterade tillstånd.

Följande diagnoser behandlas:

 • Ledgångsreumatism och andra reumatiska sjukdomar
 • Mag- och tarmsjukdomar (t ex IBS)
 • Hjärt- kärlsjukdomar
 • Allergiska sjukdomar (t ex astma, eksem)
 • Multisjuka patienter efter individuell bedömning

Vidar Rehab erbjuder för dessa tillstånd slutenvård med individuella vårdtider (2 – 3 veckor) samt uppföljning i öppenvård (dagrehabilitering och polikliniska terapier).

 • Vårdinnehåll

  Målsättningen är att komplettera gängse skolmedicinska behandlingar med evidensbaserade och väl beprövade behandlingar från den antroposofiska medicinen och att ta del av den goda omvårdnaden på Vidar Rehab.

  I samband med inskrivningen upprättas en individuell behandlings- och vårdplan. Konventionell medicinering bibehålls samt kan under vårdtiden ofta modifieras utifrån uppnådda terapiresultat. Vårdteamet följer upp behandlingen tillsammans med patienten. Vårdförloppet dokumenteras och en fortsatt poliklinisk behandling planeras i samverkan med ordinarie vårdgivare.

  Vården på Vidar Rehab innehåller dessutom flera konstnärliga terapier som sätts in i samråd med patienten med syftet att öka patientens förståelse för sin sjukdom och för att öka livskvaliteten vid kronisk sjukdom. Till dessa terapier hör läkeeurytmi (rörelse till språk och musik), målning och modellering.

 • Kompetens

  Vården sker på avdelning där legitimerade läkare och sjuksköterskor med kompletterande kompetens i antroposofisk medicin är ansvariga. I vårdteamet ingår dessutom massör, badterapeut, läkeeurytmist, konstterapeut och legitimerad sjukgymnast.

 • Samverkan

  Behandlingen på Vidar Rehab skall utgöra en integrerad del av patientens sjukvårdsbehov. Ordinarie läkare, som oftast är remitterande läkare från aktuell specialistklinik, konsulteras vid behov och får också noggrann dokumentation avseende vårdtillfället enligt ovan genom epikriskopia samt vid behov muntlig överrapportering.