Varför släpper inte smärtan?

Vad händer när smärtan blir långvarig och ingenting verkar hjälpa? Flera teorier om möjliga orsaker till fibromyalgi har framförts. På senare tid lutar man mot uppfattningen att orsaken till fibromyalgi är multifaktoriell där störningar i nervsystemets signalsubstanser och i hormonkörtlar, som bl.a. styr nervsystemets funktion är vanliga. Även trauman – såväl fysiska som psykiska spelar en stor roll i uppkomsten av kronisk smärta. På det själsliga planet upplever man ofta en stor utsatthet för all slags påverkan från omvärlden. Det gäller såväl sinnesintryck såsom ljud, ljus, lukt m.m. som emotionell påverkan och krav. Möjligheten att avgränsa sig eller styra inflödet verkar vara mycket begränsad. Även signaler från den egna kroppen är svårtolkade: många stimuli upplevs snabbt som smärtsamma. Det känns som att vara fången i en ond cirkel utan utväg.

 

 • Vikten av att lyssna

  Erfarenheterna på Vidar Rehab visar alltmer på vikten av att lyssna till individen och ta med de existentiella dimensionerna i detta tillstånd. Det går att bli bättre även på lång sikt och att kunna hantera sin situation på ett mer tillfredställande sätt.

  Detta synsätt får stöd av allt fler forskningsstudier som visar hur tillfrisknandet påverkas av patientens livsvärld, dvs. upplevelsen av sin sjukdom, sitt liv och relationen till vården. Vårdens uppgift är att inte bara fokusera på att få bort sjukdom, utan att stärka friskfaktorer hos patienten.

  Vidar Rehab ser sin rehabiliteringsinsats som ett led i patientens hela behandling. Samverkan sker i första hand med remitterande läkare. Övriga aktörer efter behov.

 • Ett flexiblet och anpassat arbetssätt

  Rehabilitering syftar till att förebygga och reducera de kroppsliga, psykiska, social och existentiella följderna av sjukdom. Rehabiliteringsåtgärderna ska ha tydliga mål och utfall och ge patienten stöd och inspiration till ett så bra liv som möjligt.

  Erfarenheten visar att gängse behandlingsprogram inte passar alla patienter med fibromyalgi och annan kronisk smärta. På Vidar Rehab finns mer än 30 år av erfarenhet av ett flexibelt och individanpassat arbetssätt, som visat unika resultat och en mycket hög patientnöjdhet. Vidar Rehab erbjuder slutenvård med individuella vårdtider (2 – 4 veckor), dagrehabilitering och poliklinisk behandling.

  Vården är integrativ med en antroposofisk inriktning, den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ vård i Europa. Det betyder att den är långsiktig och hälsoinriktad där hälsa ses som ett komplext tillstånd av välbefinnande även på en existentiell nivå. Därmed kan inte sjukdom reduceras till enbart biologiska eller psykologiska parametrar utan en läkningsprocess måste omfatta helheten av kropp, själ, sociala aspekter och existentiella meningsfrågor. Inslag som närhet, beröring, samtal och patientinflytande är grundläggande faktorer. Patienterna blir omhändertagna, men förväntas också aktivt arbeta för sitt tillfrisknande.

  Integrativ vård betyder att behandlingen bygger på en skolmedicinsk grund med specialistläkare och legitimerade sjuksköterskor. Därutöver erbjuds behandlingar som har till syfte att läka och stärka friskfaktorerna hos patienten.

 • Team och Kompetens
  • Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin med inriktning på stressrehabilitering.
  • Läkare, specialist.
  • Legitimerade sjuksköterskor med kompetens även i antroposofisk omvårdnad (bl.a. rytmiska insmörjningar, omslag).
  • Undersköterskor med kompetens i antroposofisk omvårdnad.
  • Legitimerad fysioterapeut med lång erfarenhet av smärtrehabilitering.
  • Legitimerad dietist
  • Diplomerad läkeeurytmist
  • Diplomerad konstterapeut
 • Vårdinnehåll
  • Läkarkontakt vid inskrivning och utskrivning samt rondsamtal minst en gång i veckan, beredskap dygnet runt.
  • Sjuksköterskeledd omvårdnad med inskrivnings- och utskrivningssamtal, dagliga kontakter, individuell omvårdnad med yttre behandlingar dagligen och beröring i form av unika rytmiska insmörjningar enligt Wegman/Hauschka,
  • Sjukgymnastik individuellt och i grupp efter behov.
  • Medicinsk stavgång efter förmåga.
  • Konstterapi i form av målning eller modellering 2-3 gånger i veckan.
  • Läkeeurytmi är en kompletterande rörelseterapi som innebär att med hjälp av mjuka rörelser utforska kroppens möjligheter att ge uttryck för inre upplevelser och kommunicera dem. Ges individuellt 2-3 gånger i veckan samt i grupp 1-2 gånger i veckan.
  • Teoretisk och praktisk undervisning i egenvård ges av sjuksköterska och läkeeurytmist 1-2 gånger i veckan.
   Reflektioner över existentiella frågor kan uppstå spontant och tillhör samtalet med läkare, psykolog och sjuksköterska.
  • Maten är av högsta kvalitet och bereds från grunden varje dag av huvudsakligen ekologiska råvaror som till stor del kommer från omkringliggande gårdar och odlingar. Den är till största delen vegetarisk med inslag av fisk och kött. Vissa dieter kan tillhandahållas. Små matlagningskurser erbjuds.
  • Kulturkvällar erbjuds, t.ex. berättarkvällar, bildbetraktelser, konstutställningar, föredrag m.m. ges som inspirationskälla till den egna inre processen.
 • Rehabilitering i fyra steg

  Vården på Vidar Rehab bygger på dialogen med patienten. I samtalet med läkaren är patientens berättelse om, förståelsen för och upplevelsen av sjukdomen, en viktig del i att skapa en bild av det individuella tillståndet. Utifrån den bilden skapas i samråd med patienten en individuell behandlingsplan som självklart också inkluderar nödvändiga konventionella åtgärder. Den kan innehålla såväl konventionella behandlingar som typiska inslag i den antroposofiska läkekonsten såsom beröring, rörelse, konstnärliga uttryck och samtal. Därtill används även vanligt förekommande behandlingsformer som integrerats i Vidar Rehabs koncept, som sjukgymnastik och Feldenkreis.

  Rehabiliteringen sker i fyra steg som tidsmässigt kan överlappa varandra och anpassas individuellt.

  För varje vårdperiod sätts tydliga mål som utvärderas genom mätinstrument och samtal med teamet. Steg 3 och 4 sker ofta efter slutenvårdsperioden genom uppföljning i form av dagrehabilitering och uppföljningsbesök hos läkare och andra teammedlemmar. Omfattningen anpassas till patientens behov.

  STEG 1

  Målet är att patienten skall känna sig bekräftad och tagen på allvar. Att lindra symptom såsom sömnstörningar, spänningar, oro, smärtor m.m. står i föregrunden. Detta uppnås genom en nära omvårdnad där beröring i form av rytmiska insmörjningar enligt Wegman/Hauschka är ett viktigt inslag. I detta steg skapas den viktiga terapeutiska alliansen: en trygg patient kan öppna sig för en djupare läkningsprocess. En rytmisk och hälsosam dygnsstruktur där aktiv vila växlar med aktivitet är ett viktigt stöd i att förbättra nervsystemets funktioner och kroppens återhämtningsförmågor.

  STEG 2

  Patienten får hjälp i sin känslomässiga bearbetningsprocess av sjukdomen. Konstnärliga terapier, där patienten aktivt arbetar med till exempel rörelse, musik, form eller färg, ordineras i samråd med patienten. I detta steg är syftet att bearbeta förluster och utveckla den egna kompetensen att hantera smärta och stress. Patienten får stöd att gå in i sin egen process av en känslomässig och kognitiv bearbetning och att stegvis utveckla färdigheter som avgränsning, mod, närvaro och initiativtagande. Konstnärliga uttryck handlar om att på ett högst individuellt sätt uttrycka och kommunicera sådant som kan vara svårt att fånga med språket. Den konstnärliga aktiviteten, och engagemanget den medför, kan också avleda smärta, ge kroppslig värme och förbättra andningen. Terapeuterna är utbildade i att kunna följa och leda en konstnärlig terapeutisk process så att den utvecklar patientens egna intentioner. Syftet med terapierna är uteslutande att patienten ska befinna sig i en läkande process, och har ingenting med konstnärliga prestationer att göra.

  STEG 3

  Patienten får hjälp att kunna börja hantera krav och samtidigt tillgodose egna behov. Det innebär förmågan att använda sin egen kapacitet och att se sina begränsningar samt att kunna kommunicera dem. Samma terapiformer används med nytt innehåll. Undervisning i egenvård är ett viktigt fokus.

  STEG 4

  Arbetsrehabilitering med förmåga att sätta egna mål och ta ansvar med hänsyn till egna resurser och värderingar. Samma terapiformer används med nytt innehåll. Förmågan till egenvård följs upp.