Individuell behandling av patienter med utmattningssyndrom

Varför går en människa ”in i väggen”?

Vad händer när man går från att vara en framgångsrik medarbetare till att uppleva att situationen är ohållbar och man knappt kommer ur sängen? Är det enbart ett misslyckande att få ett sammanbrott? Stress ses som en obalans mellan yttre krav och de resurser som en person har. Men enligt vår erfarenhet kan den obalansen även beröra mer existentiella aspekter. Ohälsa -utbrändhet eller utmattningsdepression – uppstår när individen inte längre kan integrera sitt arbete eller andra delar av sitt liv med sin personlighet och utveckling som människa. Då uppstår en svår inre konflikt som skapar djup stress och som till slut kan leda till ett sammanbrott. Symptombilden är ofta mångfaldig och typiskt är, att den kroppsliga återhämtningsförmågan också är drabbad.

 • Vikten av att lyssna

  Kan detta tillstånd botas med standardpaket? Erfarenheterna på Vidar Rehab visar på vikten av att lyssna till individen och på de existentiella dimensionerna i detta tillstånd. Då blir behandlingen verkligen individuell och effektiv.

  Detta synsätt får stöd av allt fler forskningsstudier som visar hur tillfrisknandet påverkas av patientens livsvärld, dvs. upplevelsen av sin sjukdom, sitt liv och relationen till vården. Vårdens uppgift är att inte bara fokusera på att få bort sjukdom, utan att stärka friskfaktorer hos patienten.

  Vi ser vår rehabiliteringsinsats som ett led i patientens hela behandling. Samverkan sker i första hand med remitterande läkare. Övriga aktörer efter behov.

 • Ett flexibelt och individanpassat arbetssätt

  På Vidar Rehab finns 30 år av erfarenhet med ett flexibelt och individanpassat arbetssätt, som visat unika resultat och en mycket hög patientnöjdhet. Vidar Rehab erbjuder slutenvård med individuella vårdtider (2 – 4 veckor), dagrehabilitering och poliklinisk behandling.

  Vården på Vidar Rehab bygger på en skolmedicinsk grund med specialistläkare och legitimerade sjuksköterskor. Därutöver erbjuds antroposofiskt inriktade behandlingar som har till syfte att läka och stärka tillfrisknandet hos patienten.

  Det innebär att vården är långsiktig och hälsoinriktad där hälsa ses som ett komplext tillstånd av välbefinnande även på en existentiell nivå. Sjukdom kan inte reduceras till enbart biologiska eller psykologiska parametrar. En läkningsprocess måste omfatta helheten av kropp, själ, sociala aspekter och existentiella meningsfrågor. Inslag som närhet, beröring, samtal och patientinflytande är grundläggande faktorer. Patienterna blir omhändertagna, men förväntas också aktivt arbeta för sitt tillfrisknande.

 • Team och kompetens
  • Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin med inriktning på stressrehabilitering.
  • Läkare, specialist.
  • Legitimerade sjuksköterskor med kompetens även i antroposofisk omvårdnad (bl.a. rytmiska insmörjningar, omslag).
  • Undersköterskor med kompetens i antroposofisk omvårdnad.
  • Legitimerad fysioterapeut med lång erfarenhet av stressrehabilitering.
  • Legitimerad dietist
  • Diplomerad läkeeurytmist
  • Diplomerad konstterapeut

  Samtliga medarbetare har kompetens inom antroposofisk medicin.

 • Vårdinnehåll
  • Läkarkontakt vid inskrivning och utskrivning samt rondsamtal minst en gång i veckan, beredskap dygnet runt.
  • Sjuksköterskeledd omvårdnad med inskrivnings- och utskrivningssamtal, dagliga kontakter, individuell omvårdnad med yttre behandlingar dagligen och beröring i form av unika rytmiska insmörjningar enligt Wegman/Hauschka,
  • Sjukgymnastik individuellt och i grupp efter behov.
  • Medicinsk stavgång efter förmåga.
  • Konstterapi i form av målning eller modellering 2-3 gånger i veckan.
  • Läkeeurytmi som kompletterande rörelseterapi som innebär att med hjälp av mjuka rörelser utforska kroppens möjligheter att ge uttryck för inre upplevelser och kommunicera dem. Ges individuellt 2-3 gånger i veckan samt i grupp 1-2 gånger i veckan.
  • Teoretisk och praktisk undervisning i egenvård ges av sjuksköterska och läkeeurytmist 1-2 gånger i veckan.
  • Reflektioner över existentiella frågor kan uppstå spontant och tillhör samtalet med läkare, psykolog och sjuksköterska.
  • Maten är av högsta kvalitet och bereds från grunden varje dag av huvudsakligen ekologiska råvaror som till stor del kommer från omkringliggande gårdar och odlingar. Den är till största delen vegetarisk med inslag av fisk och kött. Vissa dieter kan tillhandahållas. Små matlagningskurser erbjuds.
  • Kulturkvällar som t.ex. berättarkvällar, bildbetraktelser, konstutställningar, föredrag m.m. ges som inspirationskälla till den egna inre processen.
 • Rehabilitering i fyra steg

  Vården på Vidar Rehab bygger på dialogen med patienten. I samtalet med läkaren är patientens berättelse om, förståelsen för och upplevelsen av sjukdomen, en viktig del i att skapa en bild av det individuella tillståndet. I samråd med patienten en individuell behandlingsplan, med fokus på omvårdnad som kompletterar den skolmedicinska behandling, som patienten genomgår eller tidigare genomgått. Planen kan innehålla inslag i den antroposofiska läkekonsten såsom beröring, rörelse, konstnärliga uttryck och samtal. Därtill används även andra behandlingsformer som sjukgymnastik och Feldenkreis.

  Rehabiliteringen sker i fyra steg, som tidsmässigt kan överlappa varandra och anpassas individuellt.
  För varje vårdperiod och steg sätts tydliga mål som utvärderas genom mätinstrument och samtal med teamet. Steg 3 och 4 sker ofta efter slutenvårdsperioden genom uppföljning i form av dagrehabilitering och uppföljningsbesök hos läkare och andra teammedlemmar. Omfattningen anpassas till patientens behov.

  STEG 1

  Målet är att patienten skall känna sig bekräftad och tagen på allvar. Att lindra symptom såsom sömnstörningar, spänningar, oro, smärtor m.m. står i föregrunden. Detta uppnås genom en nära omvårdnad där beröring i form av rytmiska insmörjningar enligt Wegman/Hauschka är ett viktigt inslag. I detta steg skapas den viktiga terapeutiska alliansen: en trygg patient kan öppna sig för en djupare läkningsprocess. En rytmisk och hälsosam dygnsstruktur där aktiv vila växlar med aktivitet är ett viktigt stöd i att förbättra kroppens återhämtningsförmågor.

  STEG 2

  Patienten får hjälp i sin känslomässiga bearbetningsprocess av sjukdomen. I detta steg är syftet att läka klyftan mellan olika roller man har i livet och den man är som människa, dvs. källan till stressen. Patienten får stöd att gå in i sin egen process av en känslomässig och kognitiv bearbetning och att stegvis utveckla färdigheter som avgränsning, mod, närvaro och initiativtagande i harmoni med det egna ”självet”. Konstnärliga terapier, där patienten aktivt arbetar med till exempel rörelse, musik, form eller färg, ordineras i samråd med patienten. Terapeuterna är utbildade i att kunna följa och leda en konstnärlig terapeutisk process så att den utvecklar patientens egna intentioner. Syftet med terapierna är uteslutande att patienten ska befinna sig i en läkande process, och har ingenting med konstnärliga prestationer att göra.

  STEG 3

  Patienten får hjälp att kunna börja hantera krav och samtidigt tillgodose egna behov. Det innebär förmågan att använda sin egen kapacitet och att se sina begränsningar samt att kunna kommunicera dem. Samma terapiformer används med nytt innehåll. Undervisning i egenvård är ett viktigt fokus.

  STEG 4

  Arbetsrehabilitering med förmåga att sätta egna mål och ta ansvar med hänsyn till egna resurser och värderingar. Patienten skall nu ha en förbättrat självkänsla så att den inte längre riskerar att hamna i den stresskapande klyftan mellan ”självet” och upplevda krav i olika rollfunktioner. Samma terapiformer används med nytt innehåll. Förmågan till egenvård följs upp.