Vårdinnehåll

 

 • Vårdinnehåll

  Målsättningen är att komplettera gängse skolmedicinska behandlingar med evidensbaserade och väl beprövade behandlingar från den antroposofiska medicinen och att ta del av den goda omvårdnaden på Vidar Rehab.

  I samband med inskrivningen upprättas en individuell behandlings- och vårdplan. Konventionell medicinering bibehålls samt kan under vårdtiden ofta modifieras utifrån uppnådda terapiresultat. Vårdteamet följer upp behandlingen tillsammans med patienten. Vårdförloppet dokumenteras och en fortsatt poliklinisk behandling planeras i samverkan med ordinarie vårdgivare.

  Vården på Vidar Rehab innehåller dessutom flera konstnärliga terapier som sätts in i samråd med patienten med syftet att öka patientens förståelse för sin sjukdom och för att öka livskvaliteten vid kronisk sjukdom. Till dessa terapier hör läkeeurytmi (rörelse till språk och musik), målning och modellering.

 • Kompetens

  För vården ansvarar legitimerade läkare med specialistkompetens och legitimerade sjuksköterskor med kompletterande kompetens i antroposofisk medicin. I vårdteamet ingår dessutom läkeeurytmist och konstterapeut.

 • Samverkan

  Behandlingen på Vidar Rehab skall utgöra en integrerad del av patientens sjukvårdsbehov. Ordinarie läkare, som oftast är remitterande läkare från aktuell specialistklinik, konsulteras vid behov och får också noggrann dokumentation avseende vårdtillfället enligt ovan genom epikriskopia samt vid behov muntlig överrapportering. Vården av patienter som kommer på egenvårdsremiss dokumenteras. Journalhandlingar kan beställas enligt gängse rutiner.