Vanliga frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får. Ta gärna kontakt med oss om du saknar en fråga.

 • Vad skiljer Vidar Rehab från andra vårdalternativ?

  Vidar Rehab verkar utifrån en vårdinriktning där hela människan – kropp och själ, inklusive existentiella och sociala aspekter – betonas och inkluderas i behandlingar och terapier. Vi kombinerar konventionella skolmedicinska behandlingar med konstnärliga terapier, samtal, antroposofiska naturläkemedel, god miljö med mera. Vi betonar det individuella hos varje patient och ser som en viktig uppgift att även stödja patientens egen förmåga till läkning. Vården på Vidar Rehab ges av legitimerade läkare, sjuksköterskor samt olika terapeuter.

  Vidar Rehab är en idéburen stiftelse utan vinstintresse. Verksamheten vilar på antroposofisk grund.

 • Vilka behandlingsformer erbjuds på Vidarkliniken?

  Vidar Rehab har framförallt bedrivit rehabilitering för patienter med stress- och smärtproblematik samt efter med cancerdiagnoser.

  Vi har även tagit emot patienter med flera diagnoser eller andra komplexa sjukdomstillstånd efter bedömning av klinikens läkare.

  Idag erbjuds endast öppenvård via Vidar Vårdcentral samt polikliniska behandlingar på Vidar Rehab.

 • Vilka vårdkompetenser finns på Vidar Rehab?

  De olika medicinska professioner som praktiserar på Vidar Rehab är legitimerade och specialistutbildade. De har därmed genomgått samma vetenskapliga skolning och utbildning som krävs inom den övriga svenska sjukvården. De har dessutom vidareutbildning inom integrativ sjukvård, i allmänhet inom området antroposofisk medicin.

  I våra team finns, utöver läkare och sjuksköterskor, psykoterapeut, sjukgymnast, läkeeurytmist, dietist, konstterapeuter m fl kompetenser att tillgå beroende på beslutad rehabilitering.

 • Vad är antroposofisk medicin?
 • Vilka terapier ingår i behandlingarna på Vidar Rehab?

  På Vidar Rehab erbjuds fysikaliska och konstnärliga terapier samt stödjande samtal. Inom antroposofisk medicin har det utvecklats speciella terapier som används som verktyg i behandling av patienter. Terapierna, inte minst de konstnärliga, är en viktig del i konceptetför att skapa möjligheter till uttryck i en bearbetnings- och läkningsprocess.

  Om en terapiform ingår i antroposofisk medicin beror också på hur man utför den aktuella behandlingen. Vanliga och brett förekommande terapiformer kan således integreras i antroposofisk medicin. Exempel på det är sjukgymnastik och kognitiv psykoterapi (KBT).

 • Vad är syftet med de antroposofiska behandlingarna?

  Syftet med de antroposofiska behandlingarna är att lindra sjukdom och stärka kroppens egna s k friskfaktorer dvs kroppens egen förmåga till hälsa.

  Hälsa anses inom antroposofisk medicin vara mer än frånvaro av sjukdom. Inom den antroposofiska vårdfilosofin kan sjukdom inte bara reduceras till enbart biologiska komponenter. Hälsa är ett välbefinnande som inkluderar livslust, företagsamhet, engagemang och förmågan att glömma sig själv. Svårare sjukdom leder ofta även till personliga kriser, läkning i sin tur kan leda till personlig utveckling som öppnar för ny inspiration. Allt fler forskningsstudier visar hur tillfrisknandet påverkas av patientens livsvärld, dvs. upplevelsen av sin sjukdom, sitt liv och relationen till vården. Vårdens uppgift är att inte bara fokusera på att få bort sjukdom, utan på att stärka friskfaktorer hos patienten.

  Antroposofisk medicin bygger på naturvetenskaplig grund och antroposofiska läkemedel förskrivs av legitimerad läkare.

 • Kan antroposofiska läkemedel ersätta konventionell medicin?

  Det är viktigt att först slå fast att antroposofiska naturläkemedel inte ersätter nödvändiga konventionella läkemedel, utan fungerar som komplement. Syftet med antroposofiska läkemedel är att som komplement understödja den förmåga till självläkning, som finns hos patienten och som vi anser är viktig i ett vårdprogram. De antroposofiska läkemedlen riktar in sig på hur organismen fungerar när den återställer sig och här finns stor klinisk erfarenhet och även forskning till stöd.

  Antroposofiska läkemedel är en viktig del i ett multimodalt behandlingskoncept som bl.a. Tyskland erkänner som en egen terapiriktning. De ges tillsammans med omvårdande åtgärder, fysikaliska och konstnärliga terapier. Helheten syftar till att stödja patientens självläkningsprocess.

  Antroposofiska läkemedel är patientsäkra och tas ur mineral- och växtriket samt i viss mån från några djurarter såsom bin.

 • Är homeopati en del av den antroposofiska vården?

  Det finns homeopatiskt utspädda preparat som används i specifika behandlingssituationer inom den antroposofiska medicinen. Det finns många studier som visar att homeopatiska medel fungerar och många studier som visar att de inte fungerar. Frågan om dess verkan är inte vetenskapligt avgjord. Rent kliniskt finns det dock sedan länge positiva erfarenheter av att sådana medel haft god verkan. Det är därför de finns och används. De utgör dock alltid endast ett komplement till konventionella läkemedel. Ett läkemedel kan syfta till att döda bakterier, undertrycka en inflammation, ta bort smärta eller ersätta en substans som saknas. Ett annat syfte är att försöka stödja förmågan att ur egen kraft övervinna brister till följd av en sjukdom. Det är här antroposofiska läkemedel kan tillföra något. Med självläkning som mål skiljer sig effekten från t.ex. uppnådd bakteriefrihet, smärtfrihet m.m.

 • Kan patientsäkerheten för antroposofiska läkemedel garanteras?

  Patientsäkerheten är mycket hög: medlen har en lång klinisk användning som sker under läkaransvar. Kvaliteten lever upp till de krav som EU-direktiven ställer på läkemedel i de klasser som antroposofiska läkemedel tillhör. I Sverige har medlen nu använts i mer än 30 år på bl.a. Vidarkliniken där resultaten är mycket goda och inga allvarliga skador har rapporterats.

 • Hur erkänd är antroposofisk medicin?

  Antroposofisk medicin är en internationellt väletablerad, välbeprövad och mycket uppskattad vårdform som bygger på skolmedicin. Den ges av legitimerade läkare och sjuksköterskor samt terapeuter. Läkare med utbildning inom antroposofisk medicin finns i cirka 30 länder. Inom EU finns cirka 30 000 läkare som förskriver antroposofiska medel och i Sverige finns det ca100 läkare som har kunskap om antroposofisk medicin. I flera länder är antroposofisk medicin integrerad i den offentliga vården, bland annat i Tyskland, Schweiz, Österrike, Holland, Italien, England och USA. I Tyskland finns även antroposofiska universitetssjukhus.

 • Är Vidar Rehabs arbetssätt vetenskapligt grundat?

  Som legitimerade läkare och sjuksköterskor arbetar vi med konventionell medicin på vanligt sätt enligt kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta kombinerar vi med främst olika terapier, samtal och antroposofiska läkemedel där det finns omfattande klinisk erfarenhet sk evidensbaserad praktik och även forskning till stöd. Vad gäller beprövad erfarenhet gäller som alltid kraven på hög patientsäkerhet enligt Patientsäkerhetslagen, som vi naturligtvis följer.

 • Finns det forskning kring antroposofisk medicin?

  Det finns mycket klinisk erfarenhet och en hel del vetenskapliga studier inklusive en Health Technology Assessment rapport (motsvarande en SBU-rapport) där man i Schweiz, på uppdrag av regeringen genomfört en medicinsk utvärdering av antroposofisk medicin. I denna sammanfattar, granskar och värderar man sammantaget 195 kliniska prövningar och gör en helhetsbedömning av evidensläget. Rapporten indikerar att antroposofiska behandlingar är verksamma, säkra och kostnadseffektiva, men att mer högkvalitativ forskning behövs.

  I C – The Integrative Care Science Center är ett forskningsinstitut som bl a utvärderar vården vid Vidarkliniken.

 • Vad har Vidar Rehab för organisationsform?

  Vidar Rehab är en ideell och icke-vinstdrivande stiftelse. Eventuellt ekonomiskt överskott går direkt tillbaka till verksamheten och används för vidareutveckling.

  Vidarkliniken/Vidar Rehab är sedan många år tillbaka medlem i FAMNA (Riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte)

 • Hur gör jag för att bli patient på Vidar Rehab?
 • Är Vidarkliniken/Vidar Rehab emot barnvaccinationer?

  Stiftelsen Vidarkliniken har ingen BVC (BarnaVårdsCentral). Verksamheten på Vidar Rehab är inriktad på rehabilitering vid utmattningstillstånd, långvarig smärta och efter cancerbehandling.

  Vidar vårdcentral, som också drivs av Stiftelsen Vidarkliniken, utför vaccinationer på listade patienter helt i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer och anvisningar.
  Vi har ingen barnavårdscentral och utför därför inga vaccinationer som ges enligt barnvaccinationsprogrammet.

 • Hur ser ni på utbrotten av Röda Hund och Mässlingen i området?

  Detta är inte en fråga som Vidar Rehab ansvarar för. Vi driver inte någon barnavårdscentral.

  Föräldrarna i Järna, liksom på andra platser i Sverige, fattar självständiga beslut om hur de vill vaccinera sina barn. För de flesta handlar det nog inte om att vara för eller emot all vaccinering. Många förändrar beslutar därför om ett individuellt vaccinationsprogram. Ca 80 procent av små barn i Järna är vaccinerade mot röda hund och mässlingen att jämföra med över 90- 95 procent i övriga landet. Det tyder på att det bland folk i Järnatrakten finns mer av försiktig skepsis till generell massvaccinering än på de flesta andra håll i landet.