AKTIV TERAPI SOM STÄRKER DET FRISKA

Rörelseterapin läkeeurytmi hjälper ofta patienter i rehabilitering att bygga upp en stärkande känsla av helhet mellan kropp och själ och att få en ökad tillförsikt att kunna påverka sin situation. Det är ett par av flera positiva patientupplevelser som framkommer i två studier som utförts på Vidar Rehab.

Läkeeurytmi är en terapiform som används främst inom den antroposofiska vården och som ges av terapeuter med flerårig utbildning. Med fokuserade, mjuka rörelser utforskas kroppens möjligheter att ge uttryck för inre upplevelser och att kommunicera dem. Genom det egna rörelseuttrycket tilltalas och integreras här patientens tankar, känslor och vilja. Övningarna kan inrikta sig på andning, cirkulation och koordination där syftet är att bidra till balans, harmoni och helhetskänsla. En viktig poäng är att patienten själv är tydligt aktiv i terapin och på så sätt medvetet närvarande i de egna rörelserna.

INTEGRITET OCH SUNDARE GRÄNSSÄTTNING MOT OMVÄRLDEN

Hur patienter upplever läkeeurytmi har man nyligen tittat närmare på i två studier där man har intervjuat patienter med utmattningssyndrom respektive patienter i rehabilitering efter cancerbehandlingar.

– Genom läkeeurytmi upplever många patienter en tydligare jag-närvaro och gräns gentemot omvärlden. Det bidrar till en integritet och en känsla av att man själv kan påverka sin livssituation i mötet med andra människor och inte bli styrd av omvärldens krav, berättar läkeeurytmisten Elisabeth Broager Grön, som intervjuat patienter med utmattningssyndrom.

Hon menar att med denna ökade integritet kan patienten också bättre möta omvärlden och återgå till arbetsliv och socialt liv istället för att isolera sig som många utmattade gör. I läkeeurytmi förbinds det inre och yttre, och patienten blir mer varse sig själv som individ.

För den här patientgruppen framtonar flera aspekter av hur de upplevde läkeeurytmin. Det handlar om interaktionen mellan rörelserna och de inre processerna, dialogen mellan patientens inre och hennes omvärld, samt hur rörelserna stimulerar läkningsprocessen. Vanliga resultat för patienter med utmattningssyndrom är bland annat att man genom läkeeurytmin får en sundare gränssättning mot omvärlden, klarare insikter om sitt tidigare förhållningssätt, ökad tillförsikt och ökad tillit kring att själv kunna påverka sin egen hälsa.

HJÄLPER PATIENTER ATT KOMMA IGÅNG IGEN

Även för patienter i rehabilitering efter cancerbehandlingar handlar upplevelserna av läkeeurytmin bland annat om en helhet mellan det kroppsliga och själsliga. Det här är patienter som ofta har genomgått tuffa behandlingar och kan bära på svåra existentiella frågor.

– Genom att terapin bygger på egenaktivitet känner många sig starkare och är inte bara offer för sin situation. De känner att de kan göra något åt sin livssituation genom att bygga upp det friska i sig själva. Detta kan bidra till att många patienter kan komma igång igen, berättar läkeeurytmisten Annica Alvenäng, som intervjuat patienter i cancerrehabilitering.

Hon säger att en viktig poäng med läkeeurytmi är att man kan skapa närvaro och positiva upplevelser och att det tilltalar hela människan och det friska i patienten. Hon berättar att läkeeurytmi ofta gör att patienterna känner sig varma och lätta i kroppen. Många patienter har rörelseproblem och biverkningar från cancerbehandlingar. De upplever förbättringar av kroppsliga problem, vilket i sin tur också påverkar det själsliga. Patienter upplever ofta även en ökad närvaro och rörelseglädje. Ytterligare en positiv aspekt på upplevelserna av läkeeurytmi har att göra med mening och syfte med livet, andlig kontakt och medvetenhet.

– Läkeeurytmin tycks ge möjlighet att överbrygga diskrepansen mellan kropp, själ och den existentiella dimensionen och ge ökad möjlighet att uppleva sig själv som en helhet. Det kan vara ett viktigt hälsofrämjande bidrag för patienter i cancerrehabilitering, säger Annica Alvenäng.