Om oss

Vidar Rehab – tidigare Vidarkliniken – drivs som en idéburen stiftelse utan vinstsyfte. Verksamheten består av sjukhuset i Ytterjärna utanför Södertälje med slutenvård och dagrehabilitering samt polikliniska terapier i öppenvård. Dessutom driver vi Vidar Vårdcentral i Järna.

Vidar Rehab har varit Nordens enda rehabiliteringssjukhus för integrativ vård som innebär att skolmedicinsk vård kombineras med komplementära terapier. På grund av ändrade ekonomiska omständigheter avvecklas slutenvård och dagrehab från 1 mars 2019. Behandlingar i öppenvård fortsätter för samma diagnosgrupper som tidigare. Verksamheten leds av legitimerade läkare och sjuksköterskor, med bred medicinsk erfarenhet inom både gängse klinisk verksamhet och antroposofiskt orienterad medicin. Vetenskap och beprövad erfarenhet utgör självklart grunden i vår verksamhet. De medicinska professionerna på Vidar Rehab är legitimerade och specialistutbildade. De har samma vetenskapliga skolning och utbildning som krävs inom den övriga svenska sjukvården. VidarRehab drivs av Stiftelsen Vidarkliniken, och har de senaste 30 åren tagit emot mer än 30 000 patienter i slutenvård och många fler genom Vidar Vårdcentral.

 • God omvårdnad

  Verksamheten har hög patientnöjdhet och anses vara ett föredöme vad gäller omvårdnad.
  Vården på Vidar Rehab är integrativ och utgår från den antroposofiska vårdfilosofin. Vården präglas av närhet, beröring, samtal och patientinflytande som grundläggande faktorer. Patienterna blir omhändertagna, men förväntas också aktivt arbeta för sitt tillfrisknande.

  Patientens berättelse om, förståelsen för och upplevelsen av sjukdomen, är en viktig del i att skapa en bild av det omfattande tillstånd som sjukdomen innebär. Utifrån den bilden skapas i samråd med patienten en individuell behandlingsplan med tydliga målsättningar. Under vistelsen följer det team, som skapas runt patienten, hur terapierna stödjer patienten i hans eller hennes process och vid utskrivningen sker en utvärdering av hur mål har uppnåtts eller förändrats, samt vad patienten får med sig hem som verktyg för att fortsatt stärka sin hälsa.

  Rehabilitering syftar till att förebygga och reducera de kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella följderna av sjukdom. Rehabiliteringsåtgärderna ska ha tydliga mål och utfall och ge patienten stöd och inspiration till ett så bra liv som möjligt.

 • Integrativ vård och begreppet hälsa

  Antroposofisk medicin är den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ vård i Europa, vilket innebär att skolmedicinska behandlingar kombineras med kompletterande terapier. Integrativ vård är en hälsoinriktad vårdform, där hälsa är mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa kan beskrivas som ett välbefinnande som inkluderar livslust, företagsamhet och upplevelsen av harmoni. Inom den antroposofiska medicinen ses hälsa och sjukdom som komplexa tillstånd och därför kombineras vård och behandling med aktiva insatser och existentiella aspekter. I praktiken kombineras skolmedicinsk behandling med stödjande antroposofiska läkemedel, ett nära omhändertagande, fysikaliska och konstnärliga terapier och en estetisk miljö.

 • Antroposofisk medicin

  Den antroposofiska terapiriktningen har en stor utbredning och en stark position i länder som Tyskland, Schweiz, Österrike, Holland och Brasilien, där den ingår i respektive lands offentliga sjukvård. Inom EU finns ca 4 800 antroposofiskt utbildade läkare och ca 2200 vårdplatser. 30 000 läkare i Europa förskriver antroposofiska läkemedel, vilket i stort sett motsvarar det totala antalet legitimerade läkare i Sverige.

 • Integritetspolicy

  Du hittar vår integritetspolicy här.