Vidarkliniken/Vidar Rehab – NORDENS FÖRSTA ANTROPOSOFISKA SJUKHUS

Vidarkliniken – nu Vidar Rehab – öppnade sina portar den 29 september 1985 som det första antroposofiska sjukhuset i Norden. Där stod den vackra byggnaden och en grupp entusiastiska medarbetare och tog emot både patienter och ett uppbåd av massmedia. Vidarkliniken hade fått tillstånd att driva akut medicin och medicinsk rehabilitering och intresset var stort från både patienter, läkarprofessionen och samhället.

Sverige var en svår terräng att inta med sin offentliga sjukvård. Det fanns dock en stark opinion för ”alternativ medicin” och Vidarkliniken sågs som en seriös modell där integrativ medicin kunde bedrivas inom professionen under insyn av Socialstyrelsen. Den kunde också erbjuda unika möjligheter för forskning och utbildning.

Snart påbörjades ett forskningsprojekt för utvärdering av vården. Det blev dåvarande docent, senare professor, Elisabeth Hamrin som tillfrågades av Socialdepartementet att leda projektet som kom att rikta sig till Vidarklinikens största diagnosgrupp: rehabilitering och vård av bröstcancerpatienter. Här gällde det att utvärdera en vårdmodell. Representanter från Radiumhemmet, Uppsala- och Linköpings universitet, vårdvetenskap, immunologi, antroposofisk medicin m fl ingick i projektgruppen som till en början diskuterade metodik. Projektet fick stöd av bl a Forskningsrådsnämnden (FRN) och Cancerfonden.

I samband med det kunde regeringen ge tillstånd för användningen av antroposofiska läkemedel. Sedan 1993 har Stiftelsen Vidarkliniken haft ett särskilt tillstånd för försäljning av antroposofiska läkemedel. Intentionen var att utveckla en lagstiftning för att kunna registrera de antroposofiska läkemedlen. När Sverige gick med i EU hamnade frågan på EU-nivå, där småningom krav har ställts på att särbehandlingen av antroposofiska läkemedel genom särskilda regeringsbeslut måste upphöra. Efter en hård och polariserad mediedebatt 2015/16 beslutade regeringen den 30 juni 2016 att förlänga försäljningstillståndet för antroposofiska läkemedel i ytterligare två år samt skapa en övergångsperiod om ytterligare tre år för att underlag som krävs för registrering av antroposofiska läkemedel i den svenska läkemedelslagen ska hinna behandlas av Läkemedelsverket. Regeringen har dock inte beslutat om införande av den särskilda lagparagraf, som många andra EU-länder har (EU-lagstiftningen 16.2), där kriterierna för registrering av denna typ av patientsäkra naturläkemedel, men inte alltid effektbevisade läkemedel, kan genomgå en förenklad registreringsprocess.

Vidarkliniken har parallellt med läkemedelsfrågan utvecklats stegvis, bl a genom att fler och fler landsting tecknade avtal och regelbundna utvärderingar av framförallt patienttillfredsställelsen föll ut mycket positivt. Flera forskningsprojekt med anknytning till Vidarkliniken har genomförts eller är pågående. Mängder med vidareutbildningskurser har hållits och intresset från den svenska sjukvården har varit stort genom åren.

Den senaste hårda debatten kring läkemedelsfrågan har dock fått konsekvenser för avtalen med vissa av landstingen. Avtalen med Region Västra Götaland och Östergötland upphörde vid årsskiftet 2016/17 och den 31 mars 2017 upphörde Vidarklinikens avtal med Stockholms Läns Landsting vad gäller stress- och smärtrehabilitering. Det innebär att ca 60 procent av de patienter som tidigare kunde beviljas landstingsbetald vård inte kommer att kunna få det. Klinikens verksamhet har därför skalats ner och omformats till Vidar Rehab. Verksamheten drivs dock vidare med samma höga kvalitet och vårdinnehåll som tidigare.