Tillstånd och tillsyn

Vidarkliniken/Vidar Rehab har tillstånd från länsstyrelsen och Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Kvalitetsredovisning, patientsäkerhet och patientenkäter

Vidarkliniken följer upp och utvärderar regelbundet vårdens kvalitet med hjälp av enkäter och frågeformulär. Patienters upplevda hälsotillstånd utvärderas med hjälp av hälsoenkäten EQ-5D. Patienttillfredsställelse följs upp med frågeformulär som redovisas årligen i Utvärdering av patienters tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken/Vidar Rehab.

På Vidar Rehab arbetar vi systematiskt med uppföljning av patienternas tillfredsställelse och skattning av förbättrat hälsotillstånd, patienters lämnade synpunkter samt avvikelserapportering. Det görs regelbundet sammanställningar och uppföljning av dessa för att uppnå förbättringar och förebygga vårdskador. Vi följer lagar och förordningar som reglerar patientsäkerhet och hantering av avvikelser. Om allvarlig vårdskada uppstår så rapporterar vi ärendet till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) enligt Lex Maria. Vid behov; Lex Maria genomförs händelseanalys för att dra lärdom och samla erfarenheter som kan förebygga att liknande händelser upprepas.

I samband med större förändringar av verksamheten finns beredskap för genomförande av riskanalys.

För mer information se även Vidar Rehabs patientsäkerhetsberättelse.

 

  • Certifiering från AnthroMed

    AnthroMed är ett bolag (GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung) med uppgiften att säkra och utveckla kvalitén i den antroposofiska vården. Sedan 2007 finns en kriteriekatalog, som säkrar struktur-, process- och resultatkvalitet vad gäller omhändertagandet av patienterna.

    Stiftelsen Vidarkliniken certifierades senast 2015. Under 2018 är en förnyad certifiering aktuell. För att behålla certifikatet görs periodiska genomgångar var tredje år med företrädare för AnthroMed.

  • Miljöcertifiering från Intertek

    Här hittar du vår miljöcertifiering från Intertek.