Tillstånd och tillsyn

Vidarkliniken/Vidar Rehab har tillstånd från länsstyrelsen och Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Kvalitetsredovisning, patientsäkerhet och patientenkäter

Vidarkliniken följer upp och utvärderar regelbundet vårdens kvalitet med hjälp av enkäter och frågeformulär. Patienters upplevda hälsotillstånd utvärderas med hjälp av hälsoenkäten EQ-5D. Patienttillfredsställelse följs upp med frågeformulär som redovisas årligen i Utvärdering av patienters tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken/Vidar Rehab.

På Vidar Rehab arbetar vi systematiskt med uppföljning av patienternas tillfredsställelse och skattning av förbättrat hälsotillstånd, patienters lämnade synpunkter samt avvikelserapportering. Det görs regelbundet sammanställningar och uppföljning av dessa för att uppnå förbättringar och förebygga vårdskador. Vi följer lagar och förordningar som reglerar patientsäkerhet och hantering av avvikelser. Om allvarlig vårdskada uppstår så rapporterar vi ärendet till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) enligt Lex Maria. Vid behov; Lex Maria genomförs händelseanalys för att dra lärdom och samla erfarenheter som kan förebygga att liknande händelser upprepas.

I samband med större förändringar av verksamheten finns beredskap för genomförande av riskanalys.

För mer information se även Vidar Rehabs patientsäkerhetsberättelse.